Medlemsbetingelser

Download som PDF

1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Pure Fitness.

 

2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer.
Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Ved overtrædelse heraf, bliver der pålagt et gebyr jf. den til enhver tid gældende pris.
Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget købes et nyt til gældende pris.

 

3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling trækkes dit månedlige beløb direkte på dit betalingskort.
Du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling.
Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra dit betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned.
Har du købt en særlig kampagne skal du være opmærksom på, at de gældende kampagne vilkår og den månedlige faste pris,
altid vil være gældende efter kampagne periodens ophør.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt.
Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling,
forbeholder Pure Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

4. Manglende betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskort blive spærret.
Pure Fitness forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI.
Medlemskort vil først blive aktiveret igen, når restancen er betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation herpå.

Medlemskabet kan ikke ændres eller berosættes, hvis der forefindes en manglende betaling.
Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Pure Fitness.

 

5. Varighed/medlemskab

DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er et løbende medlemskab,
der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7.
Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den pågældende periode udløber.
Uanset årsag, gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

6. Bero

DIBS-aftale/automatisk kortbetaling kan berostilles for kr. 99 pr. gang – dog minimum 4 uger og maksimalt 6 mdr.
Foretagelse af bero skal ske i receptionen, hvor bero-blanket udfyldes.
Denne er gyldig for dokumentation for bero-perioden, når Pure Fitness har kvitteret for modtagelsen.
Der skal altid angives såvel start- som slutdato for beroperioden.
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.
Kontantmedlemskaber kan ikke berostilles. Bero regler vedr. kampagner fremgår af kampagne vilkår.

Endvidere kan et medlemskab i Pure Fitness gebyrfrit berosættes mod fremvisning af lægeerklæring,
der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i Pure Fitness i en nærmere angivet periode.
Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for beroperioden og skal fremvises til Pure Fitness personalet.

 

7. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan ske ved:
a) Du kan henvende dig personligt i centret
b) Du kan sende en e-mail til centret Pure.Fitness.Grenaa@gmail.com

Ved opsigelse af sit medlemskab, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn,
efternavn, fødselsdato og tlf. nr.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise,
at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved køb af kampagne, kan medlemskabet først opsiges ved kampagnens udløb.

 

8. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Pure Fitness forbeholder sig ret til prisændringer.
Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail
(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.
Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne.
Efter endt kampagne periode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste.

 

9. Træning og ophold i centeret

Er en person under 15 år eller umyndig, kan der ikke tegnes medlemskab i Pure Fitness.
Personer under 18 år kan ikke melde sig ind online, og skal have en forælder eller værge som anden betaler.

Du må gerne have din lift eller autostol med rundt i centeret, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning.
Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op/tørres af efterhånden som træningen skrider frem.

 

10. Privat virksomhed

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab.
Dette gælder ligeså træningsvejledning, personlig træning og lign.

 

11. Video/foto

Det er ikke tilladt at bruge Pure Fitness’s lokaler til optagelse af video samt billeder
med henblik på markedsføring uden en forudgående aftale med Pure Fitness.
Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Pure Fitness’s omklædningsrum.
Det er ikke tilladt at optage eller tage billeder af andre medlemmer uden deres tilladelser.

 

12. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm.
herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

 

13. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand,
der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pure Fitness.
Pure Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker,
forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
I øvrigt følges dansk lov om erstatningsret på området. Der gives ikke garanti for vægttab.

 

14. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Pure Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk,
og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

 

15. Fremmøde

Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før timens start.
Ved hold træning skal du fremmøde dig i receptionen på touch-screen.
Kom altid i god tid til timerne. Ved for sen fremmøde, kan du såfremt der er plads, deltage på timen,
men bøde jf. §18 vil blive pålagt din konto (25.-).

 

16. Venteliste

Står du på venteliste og er der bliver plads til dig, vil du få besked via sms.
Sms kræver at du er tilmeldt sms service og har givet tilsagn til at du vil kontaktes via sms.
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.
Afmelding på venteliste er senest 2 timer før holdstart. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage,
vil det blive betragtet som for sent afbud. Ventelisten køres 10 min. før holdstart.

 

17. Programlægning, personlig træning og lukkede forløb

Individuel programlægning betales jf. gældende prisliste kontant ved booking i receptionen.
Afbud skal ske senest 2 timer før den aftalte tid.
Ved køb af personlig træning betales det aftalte beløb jf. gældende aftaler i centeret.
Afbud til personlig træning aftales med den pågældende træner.
Køb af lukkede forløb betales ligeledes inden forløbet starter.
Der refunderes ikke betaling ved afbud.
Der kan ombookes en alm. programlægning 1 gang, 2. gang frafalder den og betalingen går tabt.

 

18. Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.
Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger udenfor for de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

19. Kvittering

Kvitteringen for køb af medlemskab sendes til den indtastede e-mail adresse.
Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 

20. Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase.
Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet.
Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

21. Opdatering af kortdata

Ved kontakt til Pure Fitness kan kortoplysninger fornyes eller slettes.
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Overholdes dette ikke kan Pure Fitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

 

22. Doping

Pure Fitness er medlem af Anti Doping Danmark.
Medlemmer er forpligtiget til at lade sig teste for doping, hvis repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det.
Nægter et medlem at lade sig teste, betragtes dette som en positiv prøve.
En positiv prøve medfører øjeblikkelig bortvisning.
Medlemmet skal endvidere betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten.
En positiv prøve medfører, en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle fitnesscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.